Skip to main content

Turun seudun puhdistamo Oy:n toimintaa ja toiminan vaikutuksia seurataan jatkuvasti. Ympäristölupa edellyttää toiminnan seurantaa ja siitä raportointia, mutta sen lisäksi Turun seudun puhdistamo Oy tekee muuta seurantaa ja raportointia tutkimus- ja kehitystyön vuoksi. Lisäksi tutkimukset on merkittävä työkalu laitoksen käytön kannalta. Tutkimusten lisäksi laitoksen toimintaa seurataan jatkuvasti. Myös laitoksen automaatio kokoaa reaaliaikaisesti tietoa eri mittareilta, kuten analysaattoreilta, jotka mittaavat prosessin eri vaiheissa veden laatua ja siinä esiintyviä pitoisuuksia. Myös Yhtiön pumppamoiden tietoja kerätään reaaliaikaisesti. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla on käytössä raportointiohjelmisto, mihin kaikki automaation keräämä tieto kootaan.

Laboratorio- ja raportointipalveluja tuottaa Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. Raporteista on luettavana kuluvan vuoden neljännesten jaksoraportit, jotka poistetaan, kun vuosiraportti valmistuu. Jolloin jaksoraporteissa mahdollisesti esiintyneet virheet korjataan. Tuoreimmista raporteista tehdään tiivistelmä, joka on suppea versio pitkästä jaksoraportista.

Julkaisemalla raportit kokonaisuudessaan Turun seudun puhdistamo Oy pyrkii edistämään toiminnan avoimuutta ja tarjoamaan alaa opiskeleville ja alan ammattilaisille arvokasta tietoa nykyaikaisen laitoksen toiminnasta. Raporteista on selvästi nähtävissä mm. kaikille puhdistamoille haastavien poikkeustilanteiden sekä kausittaisten veden laadun ja määrän vaihteluiden vaikutukset toimintaan. Alle on koottu arkisto raporteista ja alimpana ovat luvat.

Raportit

Luvat

Tutustu tarkemmin Turun seudun puhdistamon toimintaan liittyviin lupiin.

Luvat

Raisionjoen pumppaamon ylivuoto marraskuussa 2019

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) Raisionjoen pumppaamolla  tapahtui maanantain 4.11. ja perjantain 8.11.2019 välisenä aikana jäteveden ylivuotoa Raisionjokeen yhteensä noin 35 000 m3, mikä vastaa noin 40% puhdistamon keskimääräisestä päivävirtaamasta (90 000m3/d). Tämä erittäin valitettava ylivuoto johtui saneerausurakoitsijan inhimillisestä erehdyksestä.

Tulokset Raisionjoen pumppaamon ylivuodon vaikutuksista on esitetty puhdistamon vuosiraportissa 2019. Vesistötarkkailujen näytteenotto, analyysit ja raportointi on teetetty Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:llä. Kalataloustutkimukset on teetetty Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:llä. Kaikki asiaan liittyvät tutkimusraportit ovat valmistuneet ja löytyvät täältä. Puhdistamo täytti vuonna 2019 kaikki ympäristöluvan vaatimukset Raisionjoen pumppaamon ylivuoto mukaan lukien.

Vaasan hallinto-oikeus on 11.3.2016 antamallaan päätöksellä 16/0112/3 vahvistanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston 1.10.2014 nro 167/2014/2 myöntämän ympäristölupapäätöksen.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16/0112/3 (11.3.2016)

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on laajentanut Gasum Oy:n ympäristölupaa joulukuussa 2010 siten, että biokaasulaitokselle voidaan vastaanottaa ja käsitellä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden lietteitä enintään 75 000 tonnia vuodessa.

Kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma