Skip to main content

Maailman vesipäivän 22.3.2024 kunniaksi esittelemme Kakolanmäen puhdistamon puhdistusprosessin toimintaa ja tuloksia. Puhdistamon vuosiraportit ovat luettavissa puhdistamon internetsivuilta. Vuonna 2023 puhdistustulos oli erinomainen: puhdistamolle johdetun jäteveden orgaanisesta aineesta poistettiin 99 %, fosforista 98 % ja kokonaistypestä 87 %. Tehokkaan puhdistuksen ansiosta Turun merialueelle päätyi orgaanisen aineen osalta 220 tonnia, fosforin osalta 6,1 tonnia ja kokonaistypen osalta 180 tonnia vähemmän kuormitusta kuin mitä ympäristölupa edellyttää. Lisäksi huhtikuussa käyttöön otetun UV-hygienisoinnin myötä mereen johdettava puhdistettu jätevesi on täyttänyt rannikon uimavedelle asetetut hyvän mikrobiologisen laadun raja-arvot kaikilla tarkastelujaksoilla.

 

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toimintaa ja toiminnan vaikutuksia seurataan jatkuvasti. Ympäristölupa edellyttää toiminnan seurantaa ja siitä raportointia, mutta sen lisäksi Turun seudun puhdistamo Oy tekee muuta seurantaa ja raportointia sisäisen laaduntarkkailun sekä tutkimus- ja kehitystyön vuoksi. Tarkkailtava kokonaisuus on laaja ja käsittää muun muassa puhdistustulosten tarkkailua, merialueen tarkkailua, haitallisten aineiden tarkkailua vedestä ja lietteestä, puhdistamon lähiympäristön hajutarkkailua sekä hiilijalanjäljen seurantaa.

 

Puhdistusprosessi on jatkuvassa muutostilassa, minkä vaihteluja seurataan myös reaaliaikaisesti sadoilla mittauksilla. Prosessista seurataan muun muassa energiankulutusta, veden virtauksia sekä ravinnepitoisuuksia. Kattavien mittausten ansiosta puhdistusprosessia voidaan säätää haluttuun suuntaan. Jokapäiväisen prosessin virittämisen lisäksi Kakolanmäen puhdistamoa kehitetään vuosittain investoimalla toimintaa parantaviin laitteisiin sekä laitteistoihin. Suunnitelluilla investoinneilla vastataan niin muuttuviin olosuhteisiin, lupavaatimuksiin kuin sidosryhmienkin tarpeisiin. Hyvinä esimerkkeinä viime vuosina tehdyistä kehitystoimista ovat uuden poistoputken sekä UV-laitteiston käyttöönotto, lietteenkäsittelyssä muodostuvien hajukaasujen otsonointi ja kaikkien verkostokohteiden varustaminen aktiivihiilisuodattimilla. Tehdyillä toimenpiteillä on parannettu ravinteiden poistoa, lisättyä energiatehokkuutta sekä vähennettyä hajuista aiheutuvaa haittaa puhdistamon ympäristössä ja viemäriverkostossa.

 

Turun seudun puhdistamo Oy on myös mukana lukuisissa eri hankkeissa, joissa tutkitaan ja kehitetään vesihuoltolaitoksia niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Viimeisimmissä, yhä käynnissä olevissa hankkeissa tutkitaan vaihtoehtoja yhä tehokkaampaan haitta-aineiden poistoon sekä kehitetään yhteistyötä puhdistamon ja energialaitoksen välillä. Lopputuloksena on jätevedenpuhdistusta, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin tilanteesta riippumatta sekä ilmastotavoitteiden että vesiympäristön näkökulmasta.

 

Turun seudun puhdistamo Oy kokee yhteistyön sidosryhmiensä kanssa erittäin tärkeänä ja jatkaakin tiivistä yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, yhdistysten sekä muiden toimijoiden kanssa. Turun seudun vesihuollon innovatiivinen kokonaisuus on maailman huippuluokkaa – turvallista, laadukasta, taloudellista ja ympäristöystävällistä. Tämä on maailman parasta vesiosaamista, jota haluamme jakaa myös muille!