Skip to main content

Maailman vesipäivän 22.3.2022 kunniaksi Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo esittelee puhdistusprosessiin kohdistuvaa seurantaa. Puhdistamo on osa Turun seudun vesihuollon innovatiivista kokonaisuutta, joka on maailman huippuluokkaa – turvallista, laadukasta, taloudellista ja ympäristöystävällistä. Tämä on maailman parasta vesiosaamista, jota haluamme jakaa myös muille!

 Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon vuosiraportti vuodelta 2021 on luettavissa puhdistamon internetsivuilta. Puhdistustulos oli erinomainen: puhdistamolle johdetun jäteveden orgaanisesta aineesta poistettiin 99 %, fosforista 98 % ja kokonaistypestä 86 %. Tehokkaan puhdistuksen ansiosta Turun merialueelle päätyi orgaanisen aineen osalta 240 tonnia, fosforin osalta 5,1 tonnia ja kokonaistypen osalta 160 tonnia vähemmän kuormitusta kuin mitä ympäristölupa edellyttää.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toimintaa seurataan jatkuvasti. Ympäristölupa edellyttää toiminnan seurantaa ja siitä raportointia, mutta sen lisäksi puhdistamo tekee muuta seurantaa ja raportointia sisäisen laaduntarkkailun sekä tutkimus- ja kehitystyön vuoksi. Ympäristöluvan mukaista tarkkailua tehdään ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Tarkkailtava kokonaisuus on laaja ja käsittää muun muassa puhdistustulosten tarkkailua, merialueen tarkkailua sekä haitallisten aineiden tarkkailua vedestä ja lietteestä.

Kakolanmäen jälkiselkeytysallasKUVA. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytysallas.

Käyttötarkkailulla seurataan puhdistamon osaprosessien toimintaa ja puhdistustulosta. Lisäksi sisäiseen tarkkailuun kuuluvat muun muassa puhdistamon lähiympäristön hajutarkkailut sekä hiilijalanjäljen seuranta. Lisäksi saatuja tuloksia käytetään puhdistamon online-mittausten kalibroinnissa. Online-mittaukset ovatkin tärkeä seurannan työkalu jokapäiväisessä käytössä. Puhdistusprosessissa on yhteensä satoja mittauksia, joilla saadaan reaaliaikaisesti tietoa veden pinnankorkeuksista, virtauksista sekä ravinnepitoisuuksista. Antureilla ja analysaattoreilla kerättyä tietoa tallennetaan jatkuvatoimisesti automaatiojärjestelmään, minkä avulla puhdistusprosessia voidaan säätää haluttuun suuntaan. Online-seurannasta saatua tietoa täydennetään puhdistamon henkilöstön tekemällä aistinvaraisella tarkkailulla sekä käsimittauksilla. Käsimittaukset ovat tarpeellisia etenkin helposti likaantuvissa tiloissa, joissa mittalaitteiden tarkkuus kärsii. Aistinvaraisella tarkkailulla voidaan parhaimmassa tapauksessa havaita alkavia prosessihäiriöitä.

Turun seudun puhdistamo Oy on mukana lukuisissa eri hankkeissa, joissa tutkitaan ja analysoidaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon vettä ja kiintoainemassaa, eli lietettä. Tutkimukset voivat olla valtakunnallisia, kuten koronaviruksen jätevesiseurannassa, tai rajatumpia, kuten esimerkiksi antibioottiresistenssiä tai haitallisia aineita tutkittaessa. Puhdistamo kokee yhteistyön sidosryhmiensä kanssa erittäin tärkeänä ja tekee tiivistä yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, yhdistysten sekä muiden toimijoiden kanssa.