Skip to main content

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon lähtevästä, puhdistetusta jätevedestä otetaan lämpöenergiaa talteen Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Kakolan lämpöpumppulaitoksella. Talteen otettava lämpömäärä vastaa noin 15 % Turun alueen kaukolämpötarpeesta sekä 90 % kaukokylmätarpeesta.

Turun seudun puhdistamo Oy on yhdessä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa käynnistänyt vuonna 2023 Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen ravinteiden talteenoton ja lämmöntuotannon tehostamiseksi sekä jätevedenpuhdistamon ja energialaitoksen yhteistyön kehittämiseksi. Hanke kestää yhteensä kolme vuotta ja julkinen loppuraportti valmistuu vuonna 2025.

FILTER-lyhenteellä kulkevassa hankkeessa Kakolan lämpöpumppulaitoksen lämmöntuotantoa tehostetaan kasvattamalla lämpöpumppulaitokselle johdettavan puhdistetun jäteveden määrää. Lisäksi kaukokylmän tuotantokäytössä oleva 15 000 m3 varastoallas muokataan käytettäväksi varastoaltaana myös kaukolämmön tuotannossa. Puskurisäiliön käyttöönotto parantaa lämpöpumppulaitoksen energiakäytettävyyttä ja tasaa virtausta Turun seudun puhdistamo Oy:n hygienisointilaitokselle sekä edistää jätevedenpuhdistamon käytettävyyttä ja puhdistustulosta.

FILTER-hankkeessa toteutetaan myös jätevedenpuhdistusprosessia kehittäviä opinnäytetöitä, muun muassa selvittämällä runsaiden sateiden aikana toiminnassa olevan ohitusvesienkäsittely-yksikön vesien erilliskäsittelyä sekä koeajamalla soveltuvinta tekniikkaa olemassa olevassa tuotantoympäristössä. Hankkeen tuloksena saadaan vertailukelpoista tietoa markkinoilla saatavissa olevien suodatusmahdollisuuksien soveltuvuudesta suureen jätevedenpuhdistamoon erityisesti ympäristöystävällisen ravinteiden talteenoton ja puhdistetun jäteveden laadun parantamiseksi, etenkin huippuvirtaamatilanteissa.