Skip to main content

Typpioksiduuli, joka tunnetaan arkikielessä ilokaasuna, on noin 265 kertaa vahvempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Tämän vuoksi typpioksiduulipäästöjen vaikutus ilmastonmuutokseen on merkittävä myös pienempinä pitoisuuksina. Jätevedenpuhdistuksessa typpioksiduulia muodostuu typpiyhdisteiden hajoamistuotteina puhdistusprosessin aikana. Tyypillisesti typpioksiduulipäästöjä muodostuu eniten aktiivilieteprosessin ilmastusaltaissa.

Tällä hetkellä yhdellä suomalaisella jätevedenpuhdistamolla, HSY:n Viikinmäen puhdistamolla, monitoroidaan typpioksiduulipäästöjä jatkuva-aikaisesti. Näiden mittausten perusteella on arvioitu, että suorat typpioksiduulipäästöt aktiivilietealtaista kattavat jopa 65 % Viikinmäen puhdistamon kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä. Kansainvälisessä tutkimuksessa on kuitenkin havaittu, että puhdistamoiden typpioksiduulipäästöissä on merkittäviä eroja. Päästöissä voi olla jopa kymmenkertaisia eroja myös saman tyyppisten puhdistusprosessien välillä.

Ilman typpioksiduulipäästöjen monitorointia puhdistamo voi arvioida päästönsä päästökertoimien avulla, jotka perustuvat muiden puhdistamoiden dataan. Typpioksiduulipäästöjen laitoskohtaisten erojen takia kerroin ei aina anna todenmukaista kuvaa puhdistamon päästöistä.

Turun seudun puhdistamo Oy on tällä hetkellä mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on kartoittaa suomalaisten jätevedenpuhdistamoiden suoria typpioksiduulipäästöjä. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla toteutettava mittauskampanja kestää yhteensä noin kuukauden, kaksi viikkoa keväällä ja kaksi kesällä. Kampanja antaa alustavaa suuntaa päästöjen suuruusluokasta sekä tietoa typpioksiduulipäästöjen vähennystoimien tarpeellisuudesta.

Mittauskampanjassa päästöjä monitoroidaan ilmastusaltaista kaasuja keräävällä kuvulla, joka johtaa kaasut kannettavaan kaasuanalysaattoriin (kuva).Mittalaite Turku Edit

Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston tutkimustyötä yhteistyössä HSY:n, AFRY:n ja FCG:n kanssa. Hankkeeseen osallistuvat Turun seudun puhdistamo Oy:n lisäksi HS-Vesi, Tampereen Vesi, Nivos Oy, sekä Jyväskylän Seudun puhdistamo Oy. Tuloksista kirjoitetaan useampi tieteellinen julkaisu. Ensimmäiset tulokset julkaistaan Helena Hilanderin diplomityössä syksyllä 2022.